Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
486
Bezpłatne poradniki:

§1.
Postanowienia Ogólne i definicje

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym także „Usługodawcą” jest AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o. z siedzibą w ul. Hoża 86, 02-682 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000579861, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7010511728, REGON: 362701699.

  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych. Zgodnie z niniejszą polityką prywatności, która określa zarówno cele przetwarzania danych osobowych, jak i ich zakres czy termin, w jakim dane te będą przetwarzane przez Administratora. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Usługodawcy lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. Strona – zwana również „Serwisem”, to platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://dotacje.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
 7. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
 8. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 9. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 10. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2.
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej Stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w szczególności tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji klientów e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na Newsletter.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą, o ile została przez Ciebie wyrażona, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 21 RODO.
 7. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR usług prawnych, pocztowych.
 8. Usługodawca co do zasady nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych sytuacjach możemy przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym takie przekazanie za każdym razem następować będzie z zachowaniem norm bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy prawa oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Przekazywanie danych osobowych podmiotom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego następować może głównie w związku z utrzymywaniem serwerów internetowych w tych krajach lub świadczeniu usług analityczno/statystycznych przez podmioty mające siedzibę w tych krajach. Możesz również uzyskać informację m.in. do jakiego kraju Twoje dane osobowe zostały przekazane. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. W przypadku zaś gdy przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie następowało na podstawie udzielonej zgody, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. W przypadku gdy zawierasz z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 lit. B) RODO
 10. Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

 

§3.
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:
  1. dostępu do danych (zgodnie z artykułem 15 RODO),
  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO),
  3. do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych (zgodnie z artykułem 16 RODO),
  4. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z artykułem 17 i 18 RODO),
  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z artykułem 21 RODO),
  6. do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z artykułem 20 RODO),
  7. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   2. II. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
   3. Infolinia: 606-950-0000.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć -wysyłając do nas prośbę w tym zakresie na podany w pkt 3 e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: support@agencjainnowacji.com.pl.
 4. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§4.
Pliki cookies

 1. Witryna https://dotacje.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies Google Analytics:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
  5. ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§5.
ZMIANA LUB UZUPEŁNIENIE POLITYKI

 1. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikowi.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję