Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
486
Bezpłatne poradniki:

§1.
Definicje

 1. Usługodawca – Agencja Innowacji Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (00-682) ul. Hoża 86, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579861, NIP 7010511728, Regon: 362701699, będąca właścicielem i operatorem serwisu internetowego Dotacje.pl dostępnego pod adresem internetowym https://dotacje.pl
 2. Usługobiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz którego Usługodawca realizuje usługi.
 3. Zlecenie – usługi lub ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Odbiorcy w ramach Serwisu w tym w szczególności wysyłka informatora o finansowaniach dla firm drogą elektroniczną (mailową).
 4. Płatność – przedpłata lub zapłata za Zlecenie dokonana za pomocą transakcji elektronicznej dokonanej na stronie www.tpay.com realizowana przez podanie danych karty kredytowej i potwierdzenie woli płatności. Odbiorca otrzymuje fakturę VAT do każdej zrealizowanej płatności, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zapisie.
 5. Protokół – faktura VAT, otrzymana od Usługodawcy w formie elektronicznej: mailem, potwierdzający realizację Zlecenia.

§2.
Typy i sposoby Płatności

 1. Usługodawca w ramach realizacji Zlecenia może przyjmować Płatności przed realizacją (przedpłata) lub po zrealizowaniu (zapłata).
 2. Usługodawca oferuje następujące sposoby płatności:
  1. płatność elektroniczna, dokonana na stronie www.tpay.com realizowana przez podanie danych karty kredytowej i potwierdzenie woli płatności. Płatności pobierane są w sposób zautomatyzowany i rekurencyjny (powtarzalny) co miesiąc. Usługodawca nie udostępnia możliwości płatności w sposób inny niż karta kredytowa ani w innym modelu niż powtarzalna comiesięczna płatność.
   Pośrednikiem realizującym płatności elektroniczne jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań posługujący się nazwą Tpay, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz skuteczność realizacji płatności.

§3.
Zwroty Płatności

 1. W sytuacji, gdy zrealizowano Płatność w formie przedpłaty i Zlecenie nie może być zrealizowane z winy Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Usługobiorcy informacji o braku możliwości realizacji.
 2. W sytuacji, gdy zrealizowano Płatność w formie przedpłaty, i Usługobiorca zrezygnował z realizacji Zlecenia przed jego ukończeniem, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o rezygnacji. Zwrot Płatności może zostać pomniejszony o koszty zrealizowanych w ramach Zlecenia usług do momentu rezygnacji.
 3. Zwroty Płatności związane z reklamacjami wykonuje się na podstawie uznanych reklamacji, maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.
 4. Zwroty Płatności są realizowane poprzez płatność elektroniczną, tj. tym samym kanałem, którym dokonywana była Płatność.

§4.
Reklamacja Płatności elektronicznej

 1. Reklamacje dotyczące Płatności elektronicznych, wykonywanych na stronie https://dotacje.pl wyjaśnia Tpay.
 2. Zasady reklamacji płatności obowiązujące w Tpay opisane są w dokumencie "Regulamin dokonywania płatności”, który można znaleźć pod adresem https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

§5.
Reklamacja usługi serwisowej

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Odbiorcy oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa na adres siedziby Usługodawcy: AGENCJA INNOWACJI, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, jak również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: support@agencjainnowacji.com.pl
 2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, chyba że Usługobiorca nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Usługobiorcy. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Usługobiorca dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Odbiorcę w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję