Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
443
Bezpłatne poradniki:

Obowiązuje od dnia: 01-10-2023

§1.
Definicje

Niniejszy Regulamin nadaje użytym w nim pojęciom następujące definicje:

 1. Usługodawca – Agencja Innowacji Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (00-682) ul. Hoża 86, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579861, NIP 7010511728, Regon: 362701699, będąca właścicielem i operatorem serwisu internetowego Dotacje.pl dostępnego pod adresem internetowym https://dotacje.pl
 2. Odbiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulamin celem skorzystania z Usługi.
 3. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://dotacje.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
 4. Usługa / Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Odbiorcy w ramach Serwisu w tym w szczególności wysyłka informatora o finansowaniach dla firm drogą elektroniczną (mailową).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników (Odbiorców); Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://www.dotacje.pl/polityka-prywatnosci.html
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Odbiorcę z Usług, a którego postanowienia określa Regulamin.
 9. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Odbiorcy drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Odbiorcy.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Odbiorcy przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Odbiorca.
 3. Odbiorca może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Odbiorcę nie może on korzystać z Usług.
 4. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom, a informacja o tego rodzaju dodatkowych postanowieniach zostanie przekazana w związku z właściwymi Usługami. Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem i będą stanowić część Regulaminu na potrzeby konkretnych Usług. W przypadku sprzeczności postanowień w odniesieniu do przedmiotowych Usług postanowienia dodatkowe mają znaczenie nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.
 5. Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://www.dotacje.pl/polityka-prywatnosci.html stanowi uzupełnienie Regulaminu. Polityka zwrotów i reklamacji dostępna jest pod adresem https://dotacje.pl/polityka-zwrotow-i-reklamacji.html
 6. W celu korzystania z Usług z poziomu Serwisu po stronie Odbiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (email);
  2. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
 7. Korzystanie z Serwisu w zakresie, który jest udostępniony za darmo, jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Odbiorcę z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
 8. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.
 9. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Odbiorcę reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Odbiorcy na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Usługodawcy.

§3.
Status Odbiorcy

 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Odbiorca może zakończyć korzystanie z Usług w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres Agencja Innowacji, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support@agencjainnowacji.com.pl lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie.
 3. W ramach Serwisu w szczególności zabronione jest:
  1. duplikowanie Serwisu lub jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;
  2. ingerowanie w kod źródłowy Serwisu oraz jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;
  3. udostępnianie treści otrzymanego od Usługodawcy newslettera (w tym w szczególności jego przesyłanie, kopiowanie lub udostępnianie do powszechnej wiadomości) osobom trzecim, które nie są Odbiorcami;
  4. udostępniania informacji zawartych w portalu osobom trzecim, które nie są Odbiorcami.
 4. Naruszanie zasad określonych w Regulaminie przez Odbiorcę może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do Serwisu lub Usług.
 5. Odbiorca zobowiązuje się wykorzystywać treść newslettera i informacji w portalu wyłącznie do celów własnych, przez co strony rozumieją wykorzystanie wyłącznie do celu rozwoju własnej działalności (własnego przedsiębiorstwa), z wyłączeniem wsparcia podmiotów trzecich.
 6. Zakończenie korzystania z Usług przez Odbiorcę pozostaje bez wpływu dla jego ewentualnej odpowiedzialności względem Usługodawcy za dokonane w ramach Serwisu działania zabronione na mocy Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Serwis korzysta z plików cookies.
 8. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
  • Blackberry
  • lub inna

§4.
Prawa autorskie

 1. Serwis, wszystkie jego elementy składowe w tym w szczególności kod źródłowy oraz użyte grafiki stanowią jako utwory przedmiot prawa autorskiego, do którego wyłączne i pełne prawa majątkowe posiada Usługodawca.
 2. Treść informacji lub jej fragment, która może być w świetle przepisów polskiego prawa klasyfikowana jako utwór, korzysta z pełnej ochrony prawno-autorskiej.

§5.
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Odbiorcy, w ramach następujących okoliczności:
  1. naruszenia przez Odbiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. udostępnienia przez Odbiorcę treści informacji osobom trzecim,
  3. niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść oraz skutki reklam wyświetlanych w ramach Serwisu lub Usług.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu, niewłaściwe świadczenie Usług oraz inne problemy techniczne będące efektem działania siły wyższej lub będące efektem działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na których działanie Usługodawca nie ma bezpośredniego wpływu.

§6.
Błędy w działaniu Serwisu

 1. W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług Odbiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres: support@agencjainnowacji.com.pl
 2. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w ramach Serwisu, Odbiorca powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

§7.
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych lub w związku z rozwojem Usług.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję