Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
356
Bezpłatne poradniki:

Obowiązuje od dnia: 01-01-2023

§1.
Definicje

Niniejszy Regulamin nadaje użytym w nim pojęciom następujące definicje:

 1. Usługodawca – Agencją Innowacji Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (00-682) ul. Hoża 86, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579861, NIP 7010511728, Regon: 362701699, będąca właścicielem i operatorem serwisu internetowego Dotacje.pl dostępnego pod adresem internetowym https://dotacje.pl
 2. Odbiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulamin celem skorzystania z Usługi.
 3. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://dotacje.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
 4. Usługa / Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Odbiorcy w ramach Serwisu w tym w szczególności wysyłka informatora o finansowaniach dla firm drogą elektroniczną (mailową).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników (Odbiorców); Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://www.dotacje.pl/polityka-prywatnosci.html
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Odbiorcę z Usług, a którego postanowienia określa Regulamin.
 9. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
 10. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Odbiorcy drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Odbiorcy.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Odbiorcy przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Odbiorca.
 3. Odbiorca może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Odbiorcę nie może on korzystać z Usług.
 4. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom, a informacja o tego rodzaju dodatkowych postanowieniach zostanie przekazana w związku z właściwymi Usługami. Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem i będą stanowić część Regulaminu na potrzeby konkretnych Usług. W przypadku sprzeczności postanowień w odniesieniu do przedmiotowych Usług postanowienia dodatkowe mają znaczenie nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.
 5. Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://www.dotacje.pl/polityka-prywatnosci.html stanowi uzupełnienie Regulaminu. Polityka zwrotów i reklamacji dostępna jest pod adresem https://dotacje.pl/polityka-zwrotow-i-reklamacji.html
 6. W celu korzystania z Usług z poziomu Serwisu po stronie Odbiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (email);
  2. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
 7. Korzystanie z Serwisu w zakresie, który jest udostępniony za darmo, jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Odbiorcę z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
 8. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.
 9. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Odbiorcę reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Odbiorcy na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Usługodawcy.

§3.
Status Odbiorcy

 1. Odbiorcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną.
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 3. Usługodawca może wysyłać Odbiorcom wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.
 4. Odbiorca może zakończyć korzystanie z Usług w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres Agencja Innowacji, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support@agencjainnowacji.com.pl lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie.
 5. W przypadku zakończenia korzystania z Usług, Odbiorcy nie przysługuje zwrot środków za już opłacony okres rozliczeniowy (zrealizowane Usługi).
 6. Zakończenie korzystania z Usług przez Odbiorcę pozostaje bez wpływu dla jego ewentualnej odpowiedzialności względem Usługodawcy za dokonane w ramach Serwisu działania zabronione na mocy Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W ramach Serwisu w szczególności zabronione jest:
  1. duplikowanie Serwisu lub jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;
  2. ingerowanie w kod źródłowy Serwisu oraz jego elementów w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;
  3. udostępnianie treści otrzymanego od Usługodawcy newslettera (w tym w szczególności jego przesyłanie, kopiowanie lub udostępnianie do powszechnej wiadomości) osobom trzecim, które nie są Odbiorcami.
  4. udostępniania informacji zawartych w portalu osobom trzecim, które nie są Odbiorcami.
 8. Naruszanie zasad określonych w Regulaminie przez Odbiorcę może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do Serwisu lub Usług.
 9. W przypadku naruszenia postanowienia wskazanego w ustępie 8. punkt c) Odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w myśl przepisów polskiego prawa, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Usługodawcy w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 10. Odbiorca zobowiązuje się wykorzystywać treść newslettera i informacji w portalu wyłącznie do celów własnych, przez co strony rozumieją wykorzystanie wyłącznie do celu rozwoju własnej działalności (własnego przedsiębiorstwa), z wyłączeniem wsparcia podmiotów trzecich.

§4.
Usługi

 1. Główną funkcjonalnością Usług świadczonych przez Usługodawcę jest wysyłka dostarczanie informacji o dotacjach i formach wsparcia Odbiorcom.
 2. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje związane z niewłaściwym korzystaniem z Usług, w tym w szczególności za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.
 3. Usługodawca może w przyszłości dowolnie rozbudowywać Usługi oraz tworzyć nowe. Zaktualizowane lub nowe Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom Regulaminu, o których Odbiorcy będą informowani przed ich wejściem w życie.
 4. Usługodawca nie odpowiada za kompletność danych w newsletterze ani za prawdziwość danych, które zostały uprzednio udostępnione publicznie przez inny podmiot.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do wskazania w danym newsletterze wszystkich możliwości finansowania (w tym m.in. dotacji, kredytów, innych
  rozwiązań) dostępnych w danym miesiącu w Polsce, czego Odbiorca jest świadomy i na co wyraża zgodę.
 6. Odbiorca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Usługodawcy z tytułu braku poinformowania Odbiorcy o danym finansowaniu (rozumianym przez strony szeroko jako dowolne możliwości związane z finansowaniem dla firm).
 7. Odbiorca, celem właściwego skorzystania z Usług zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w procesie zapisu. W szczególności Odbiorca zobowiązany jest do potwierdzenia zapisu poprzez otrzymany na podany adres e-mail, link.
 8. Dla właściwego korzystania z Usług zalecane jest oznaczenie nadawcy xxx@dotacje.pl do listy zaufanych nadawców tak aby uniknąć kierowania newslettera do folderu spam Odbiorcy.

§5.
Płatności

 1. Cena dostępu do Usług jest wskazana na stronie internetowej: https://dotacje.pl i wyrażona w polskich złotych (PLN) w kwocie netto (z nieuwzględnionym podatkiem VAT) i zawiera w sobie także koszty transakcyjne.
 2. Cena jest uzależniona od wyboru pakietu.
 3. Płatność za dany okres rozliczeniowy pobierana jest z góry.
 4. Płatności pobierane są w sposób zautomatyzowany i rekurencyjny (powtarzalny) co miesiąc.
 5. Odbiorca akceptuje fakt, że wysyłka informacji realizowana jest w różnych dniach okresu rozliczeniowego.
 6. Płatność realizowana jest przez podanie danych karty kredytowej i potwierdzenie woli płatności.
 7. Operatorem płatności jest TPAY, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz skuteczność realizacji płatności.
 8. Odbiorca otrzymuje fakturę VAT do każdej zrealizowanej płatności, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zapisie. Odbiorca wyraża zgodę na odbiór faktur vat wyłącznie drogą elektroniczną.
 9. Wszelkie reklamacje dot. płatności powinny być kierowane do TPAY z  informacją do wiadomości Usługodawcy (na adres support@agencjainnowacji.com.pl)
 10. Usługodawca nie udostępnia możliwości płatności w inny sposób niż karta kredytowa ani w innym modelu niż powtarzalna comiesięczna płatność.

§6.
Prawa autorskie

 1. Serwis, wszystkie jego elementy składowe w tym w szczególności kod źródłowy oraz użyte grafiki stanowią jako utwory przedmiot prawa autorskiego, do którego wyłączne i pełne prawa majątkowe posiada Usługodawca.
 2. Treść informacji lub jej fragment, która może być w świetle przepisów polskiego prawa klasyfikowana jako utwór, korzysta z pełnej ochrony prawno-autorskiej.

§7.
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Odbiorcy, w ramach następujących okoliczności:
  1. naruszenia przez Odbiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. udostępnienia przez Odbiorcę treści informacji osobom trzecim,
  3. niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść oraz skutki reklam wyświetlanych w ramach Serwisu lub Usług.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu, niewłaściwe świadczenie Usług oraz inne problemy techniczne będące efektem działania siły wyższej lub będące efektem działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na których działanie Usługodawca nie ma bezpośredniego wpływu.

§8.
Postanowienia szczególne

 1. Do Odbiorców, niebędących konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu uregulowane w niniejszym paragrafie. Nie obowiązują one w relacjach z konsumentami.
 2. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorcy za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 3. Spory powstałe między Odbiorcą niebędącym konsumentem a Usługodawcą, rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługobiorca może zaprzestać świadczenia Usługi (rozwiązanie niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym) na rzecz Odbiorcy w przypadku podejrzenia złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Odbiorcę.

§9.
Reklamacje

 1. Odbiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Odbiorcy oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa na adres siedziby Usługodawcy: AGENCJA INNOWACJI, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, jak również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: support@agencjainnowacji.com.pl
 2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, chyba że Odbiorca nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Odbiorcy. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Odbiorca dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Odbiorcę w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

§10.
Błędy w działaniu Serwisu

 1. W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług Odbiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres: support@agencjainnowacji.com.pl
 2. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w ramach Serwisu, Odbiorca powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

§11.
Odstąpienie od umowy

 1. Odbiorca, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy zawartej ze Usługobiorcą – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Odbiorca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata, datę zawarcia umowy, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy z Usługobiorcą, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej na adres: Agencja Innowacji ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: support@agencjainnowacji.com.pl

§12.
Zmiana Regulaminu

  Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych lub w związku z rozwojem Usług.

§13.
Rozwiązywanie sporów

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR, znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu, należy się kierować regułami określonymi we właściwym Odbiorcy będącemu konsumentem akcie prawnym.

§14.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w tym kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję